Elevhälsa

I vår elevhälsa ingår kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, psykolog och studie- och yrkesvägledare. Alla i elevhälsan har ett nära samarbete med lärare och ledning på skolan för att tillsammans skapa en helhet för eleven. Elevhälsan leds av programrektor.

Bild på motiverande text och kaktus

Kontaktuppgifter till elevhälsopersonalen

Kurator 

Ansvarar för socialt arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kurator bedriver psykosocialt arbete i grupp såväl som enskilt med elev och vårdnadshavare. Kurator deltar i utvecklings- och förändringsarbete på organisationsnivå och samarbetar med andra myndigheter. 

Skolsköterska 

Huvudsakliga arbetsuppgifter är hälsobesök, enklare sjukvård, vaccinationer och elevvård som till exempel stöttning av elever med olika funktionshinder, arbete med elever som på ett eller annat sätt far illa.

Specialpedagog/Speciallärare

På skolan arbetar specialpedagog och speciallärare för att utveckla skolans pedagogiska - och förebyggande arbete. Ett brett arbetsfält som riktas till elever och pedagogisk personal samt utvecklande av lärmiljön. Synsättet karaktäriseras av en tydliggörande pedagogisk helhetssyn och utgår från elevens styrkor.  Vi är en skola där alla kan känna att de hör hemma och då är det viktigt att den pedagogiska miljön är likvärdig.

Psykolog

Skolpsykologen arbetar främst med generella och proaktiva insatser på såväl organisatorisk som gruppnivå med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Skolpsykologen arbetar också med insatser på individnivå för att stödja elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling mot utbildningens mål.  

Studie- och yrkesvägledare 

Arbetar både individuellt och i grupp med information och vägledning mot vidare studier och yrkesliv. Målet är att alla elever ska kunna göra välgrundade val under sin utbildning.

Mer om elevhälsa i Uppsala kommun

Uppdaterad: